Klagomåls-
hantering

Det här gäller om du som elev eller vårdnadshavare har klagomål på utbildningen.

Våra rutiner för klagomål innebär att det alltid är huvudmannen för utbildningen som är ansvarig för att klagomålet utreds. Beroende på klagomålets karaktär kan det dock komma att utredas på den berörda skolan. Efter bedömning av huvudmannen fördelas ärendet till den nivå där det ska utredas.

Elever och vårdnadhavare/föräldrar ska informeras om rutinerna i samband med introduktionsperioden vid läsårsstart och på föräldramöten.

Klagomålen behandlas alltid konfidentiellt, men klagomålet kan likväl lämnas anonymt. Om klagomålet är anonymt ges ingen bekräftelse eller återkoppling på hur situationen har lösts. Rutinerna finns både här på hemsidan och anslås på skolan.
Du kan välja att vända dig till din skola med ett klagomål. Du kan också välja att vända dig direkt till huvudmannen med ett klagomål.

Klagomål utreds och åtgärdas på skolnivå.
1. Om du som elev/vårdnadshavare har klagomål på utbildningen uppmanas du i första hand att vända dig till rektorn på skolan. Klagomålet kan lämnas skriftligt via mail eller postburet brev till skolans adress, eller dokumenteras skriftligt av den i personalen som tar emot klagomålet. Det skriftliga klagomålet lämnas alltid till rektorn för fortsatt handläggning.

2. En bekräftelse på att rektorn tagit emot klagomålet. Utgångspunkten är att handläggningen ska ske skyndsamt.

3. Rektorn meddelar huvudmannen att klagomålet har kommit in. Huvudmannen gör en bedömning av om ärendet bör utredas på skolan.

4. När klagomålet är utrett får du ett skriftligt besked skickat till dig på hur situationen har lösts.
I beskedet som sänds till dig ges information om hur du kan gå vidare om du upplever att situationen kvarstår. Då uppmanas du att skriftligen vända dig till huvudmannen (se information nedan). Utgångspunkten ska emellertid vara att varje situation ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare. Brister som framkommer i utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid.

Klagomål till huvudmannen.
Om du som elev/vårdnadshavare upplever att klagomålet inte lett till förbättring och att situationen kvarstår skall du kontakta huvudmannen. Då kan du behöva lämna ett nytt klagomål där du beskriver situationen.

Klagomålet ska sändas till någon av följande adresser:

E-post: klagomal@ntig.se, Ämnesrad: Klagomål
Postadress: NTI Gymnasiet, Box 2121, 403 13 Göteborg

1. Ditt klagomål bekräftas av huvudmannen inom ett dygn (vardag). Därefter utreds ärendet av huvudmannen. Utgångspunkten är att utredningen ska ske skyndsamt. Du ska kunna få ett svar om vad utredningen visar inom tre veckor efter framfört klagomål. Om utredningen fordrar ytterligare information från dig som klagat eller från rektor, lärare, klassföreståndare på skolan tas ytterligare kontakt med den/dem ärendet berör.

2. När ärendet är utrett fattar huvudmannen ett beslut, som meddelas dig som elev/vårdnadshavare med uppgifter om hur du kan gå vidare om klagomålet kvarstår.
Utgångspunkten är emellertid att varje situation ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare. Brister som framkommer i utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid.
Samtliga klagomålsutredningar arkiveras och dokumenteras.
Notera att du alltid kan vända dig till Skolinspektionen med eventuella klagomål mot utbildningen.