Information till studie- och yrkesvägledare

Besöka oss
Vi välkomnar elever, föräldrar och studie-och yrkesvägledare för ett bokat besök på skolan. Elever som önskar prova på något program kan maila till vår SYV andreas.karlsson@ntig.se

Vi kommer gärna på besök till er skola och informera om våra program för högstadieklasser. Kontakta då vår Koordinator Tina Westerlind på tina.westerlind@ntig.se

Individuella val
Val görs under våren i årskurs 1. Individuella val (200p).
Det finns möjlighet att läsa utökat program för att stärka behörigheten om rektor bedömer att det är lämpligt för eleven. På vårt IT-program (NTI IT) ges möjlighet till grundläggande behörighet utan att läsa utökat program. Då väljs Svenska 2 och 3 samt Engelska 6.

Studiestöd
På skolan finns en Flexenhet där det finns möjlighet att få stöd i olika ämnen.

APL
Eleverna på IT-programmet har 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande.  Under vårterminen i årskurs 2  har de sju veckor APL och  i årskurs 3 har de 8 veckor. APL syftar till att ge eleverna en yrkesförberedande grund inom IT-teknikeryrken som t.ex. Nätverkstekniker, Datatekniker, Supporttekniker, Säkerhetstekniker och Nätverksadministratör.

Elevhälsa
Elevhälsoteamet (EHT) består av skolledning, skolsköterska, kurator och specialpedagog. EHT arbetar med att planera förebyggande och främjande arbete samt gå igenom aktuella ärenden. Skolpsykolog och skolläkare finns också på skolan under ett antal tillfällen per termin.

Kontakt mellan skolan och hemmet
En gång per termin kallas elev och målsman till utvecklingssamtal. I årskurs 1 och 2 kallas även föräldrar till föräldramöte minst en gång per läsår. Varje elev har en mentor som har tät kontakt med eleven och hemmet. Skolan har ett intranät (Schoolsoft) där all information rörande närvaro samt hur det går i kurserna finns. Varje förälder får vid skolstart inloggningsuppgifter till denna plattform så att de kan följa sitt barns skolgång.