Information till studie- och yrkesvägledare

INFORMATION TILL STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

 

Besök oss

Vi välkomnar elever, föräldrar och studie-och yrkesvägledare för ett bokat besök på skolan. Elever som önskar prova på något program kan maila till kommunikationskoordinator Chris Lindblom Carlsson på chris.lindblomcarlsson@ntig.se 

Vi kommer gärna på besök till er skola och informerar om våra program, så snart restriktionerna kring Covid-19 från Folkhälsomyndigheten tillåter. Kontakta kommunikationskoordinator för mer information och bokningar.

Här nedan finns en länk till en affisch om våra öppet hus, som går att skriva ut eller distribuera digitalt.

NTI – Affisch A3 öppet hus 

Fördjupningar och individuella val

Val av fördjupning görs under våren i årskurs 1. Individuella val (200p) görs samtidigt.

Det finns möjlighet att läsa utökat program för att stärka behörigheten om rektor bedömer att det är lämpligt för eleven. På vårt IT-program (NTI IT, El- och energiprogrammet inriktning Dator- och kommunikationsteknik) ges möjlighet till grundläggande behörighet utan att läsa utökat program. Då väljs svenska 2 och 3. Engelska 6 läser samtliga elever på skolan. 

Programkatalog

APL

Eleverna på IT-programmet har 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande. Under höstterminen i årskurs 2 har de sju veckor APL och under vårterminen i årskurs 3 har de 8 veckor. APL syftar till att ge eleverna en yrkesförberedande grund inom IT-teknikeryrken som t.ex. nätverkstekniker, datatekniker, supporttekniker, säkerhetstekniker och nätverksadministratör. Möjlighet finns också att söka APL utomlands i 3 veckor inom Erasmus-projektet. Möjliga länder att göra APL i kan variera, exempel på länder där vi haft elever som gjort praktik är Storbritannien och Portugal. Arbete med att kunna erbjuda praktik i Japan pågår.

Näringslivskontakter

Skolan arbetar kontinuerligt med att förbättra och vidga nätverk av företag som kan erbjuda praktikplatser. Företag som är intresserade av att ta emot elever från vår yrkesutbildning inom dator- och kommunikationsteknik ombeds kontakta rektor Karwan Saeed Foad eller skolans utsedda APL-ansvarige Anders Forsberg.

Kontakt med högskola och universitet

Eleverna erbjuds varje år att delta på SACOs studentmässa.

Elevhälsa

Elevhälsoteamet består av skolledning, skolsköterska, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt heltidsmentorer. Dessa träffas en gång varannan vecka för att planera förebyggande och främjande arbete samt gå igenom aktuella ärenden. Skolläkare finns också på skolan under ett par tillfällen per termin.

Kontakt mellan skolan och hemmet

En gång per termin erbjuds elev och målsman till utvecklingssamtal. I årskurs 1 kallas även föräldrar till föräldramöte minst en gång per läsår. Varje elev har en heltidsmentor som har tät kontakt med eleven och vid behov hemmet. Skolan har ett intranät (Schoolsoft) där information rörande närvaro samt hur det går i kurserna finns. Varje förälder får vid skolstart inloggningsuppgifter till denna plattform så att de kan följa sitt barns skolgång.

Klasstorlek och undervisning

Det är upp till 33 elever i varje klass.