Information till studie- och yrkesvägledare

Besöka oss
Vi välkomnar elever, föräldrar och studie-och yrkesvägledare att boka ett besök på skolan. Elever som önskar prova på något program kan maila till vår SYV Pamela på pamela.daoud@academedia.se.

Vi kommer gärna på besök till er skola och informera om våra program för högstadieklasser. Kontakta SYV för mer information och bokning.

Fördjupningar och individuella val
Val av fördjupning görs under våren i årskurs 1. Individuella val (200p) görs samtidigt.
På vårt IT-program (NTI IT) ges möjlighet till grundläggande behörighet utan att läsa utökat program. Då väljs Svenska 2 och 3 samt Engelska 6.

APL
Eleverna på IT-programmet har 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande.  I år tre kan det finnas möjlighet att göra 4 veckors utlandsförlagt APL. APL syftar till att ge eleverna en yrkesförberedande grund inom IT-teknikeryrken som t.ex. Nätverkstekniker, Datatekniker, Supporttekniker, Säkerhetstekniker och Nätverksadministratör.

Näringslivskontakter
Skolan har etablerat samarbete med företag över hela Stockholm och i Södertälje. Skolan arbetar kontinuerligt med att förbättra och vidga detta nätverk av praktikplatser. Företag som är intresserade av att ta emot elever från vår yrkesutbildning inom dator- och kommunikationsteknik ombeds kontakta rektor Helena Wollin eller skolans utsedda APL-ansvarige, Jonathan Bodman.

Kontakt med högskola och universitet
Varje år bjuder vi in representanter från högskolor, universitet, yrkeshögskolor och utlandsskolor att komma på besök. Eleverna erbjuds också att delta på  SACO:s studentmässa.

Elevhälsa
Elevhälsoteamet består av skolledning, skolsköterska, kurator, SYV och specialpedagog. Dessa träffas en gång varje vecka för att planera förebyggande och främjande arbete samt gå igenom aktuella ärenden. Skolpsykolog och skolläkare finns också på skolan under ett antal tillfällen per termin.

Kontakt mellan skolan och hemmet
En gång per termin kallas elev och målsman till utvecklingssamtal. I årskurs 1 och 2 kallas även föräldrar till föräldramöte minst en gång per läsår. Varje elev har en mentor som har tät kontakt med eleven och hemmet. Föräldrar bjuds även in till föreläsningar på olika teman under läsårets gång. Detta har såklart inte kunnat genomföras under rådande pandemi, men vi hoppas på att ta upp detta igen nästa läsår. Skolan har ett intranät (Schoolsoft) där all information rörande närvaro samt hur det går i kurserna finns. Varje förälder får vid skolstart inloggningsuppgifter till denna plattform så att de kan följa sitt barns skolgång.

Klasstorlek och undervisning
Vi har ca 25-32 elever i varje klass. I kurser där laborationer genomförs kan klassen vara uppdelad i två grupper.