Information till studie- och yrkesvägledare

Här hittar du information från SYV till SYV-träffen 28 oktober 2020

SYV till SYV

Besök oss i Uppsala
Med tanke på den smittrisk som föreligger så tar vi för tillfället inte emot några besök på skolan. Vi välkomnar elever, föräldrar och studie-och yrkesvägledare till något av våra digitala öppna hus eller att ta en virtuell tur i våra lokaler.

Följ med på virtuell tur

Fördjupningar och individuella val
Val av fördjupning på teknikprogrammet görs under våren i årskurs 1.

Individuella val (200p) görs samtidigt, förutom moderna språk som kan läsas redan från och med hösten i årskurs 1 (individuellt val på teknikprogrammet endast).
Det finns möjlighet att läsa utökat program för att stärka behörigheten om rektor bedömer att det är lämpligt för eleven. På vårt IT-program (NTI IT) ges möjlighet till grundläggande behörighet utan att läsa utökat program. Då väljs Svenska 2 och 3 samt Engelska 6.

Fysik 2 och Matematik 4 erbjuds alltid elever på TE.

Vi erbjuder programmering och entreprenörskap till alla elever på alla program.

Moderna språk, hemspråk och svenska som andraspråk
På skolan erbjuder vi undervisning i japanska, franska, spanska och tyska. Undervisningen i japanska sker på skolan medan övriga kurser läses som fjärrundervisining. Elever som läser svenska som andraspråk gör detta i en enskild grupp. Modersmålsundervisning sker via Enheten för flerspråkighet, Uppsala kommun och anmäls redan vid gymnasievalet till åk 1.

Studiestöd
En gång i veckan är det räknestuga, där finns det möjlighet för alla elever att få hjälp i matematik, fysik och programmering. Studiestöd i engelska finns också.

APL
Eleverna på IT-programmet har 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).  Under vårterminen i årskurs 2  har de sju veckor APL och under höstterminen i årskurs 3 har de 8 veckor. APL syftar till att ge eleverna en yrkesförberedande grund inom IT-teknikeryrken som t.ex. Nätverkstekniker, Datatekniker, Supporttekniker, Säkerhetstekniker och Nätverksadministratör.

Eleverna på TE4 har 10 veckors APL på vårterminenen.

Näringslivskontakter
Skolan har etablerat samarbete med företag över hela Uppsala län och i angränsande kommuner. Skolan arbetar kontinuerligt med att förbättra och vidga detta nätverk av praktikplatser. Företag som är intresserade av att ta emot elever från vår yrkesutbildning inom dator- och kommunikationsteknik ombeds kontakta rektor eller skolans utsedda APL-ansvarige.

Kontakt med högskola och universitet
Vi har samverkan med Institutionen för informationsteknik samt lärarutbildningarna vid Uppsala universitet.  Varje år delatar vi i SACO:s studentmässa.

Elevhälsa
Elevhälsoteamet består av skolledning, skolsköterska, kurator, SYV och specialpedagog. Dessa träffas en gång varje vecka för att planera förebyggande och främjande arbete samt gå igenom aktuella ärenden. Skolpsykolog och skolläkare finns också på skolan under ett antal tillfällen per termin.

Kontakt mellan skolan och hemmet
En gång per termin kallas elev och vårdnadshavare till utvecklingssamtal. Varje elev har en mentor som har tät kontakt med eleven och hemmet. Föräldrar bjuds även till föreläsningar på olika teman under läsårets gång. Skolan har ett intranät (Schoolsoft) där all information rörande närvaro samt hur det går i kurserna finns. Varje förälder får vid skolstart inloggningsuppgifter till denna plattform så att de kan följa sitt barns skolgång.

Klasstorlek och undervisning
Det är upp till 32 elever i varje klass. I kurser där laborationer genomförs (fysik, kemi, biologi samt vissa IT-kurser) är klassen uppdelad i två grupper. Undervisningen i moderna språk och musik bedrivs också i mindre grupper.

Vi utbildar våra elever för att leda och navigera i en digitaliserad värld.

- Susanne Stjernberg, SYV