Information till studie- och yrkesvägledare

Besöka oss
Vi välkomnar elever, föräldrar och studie-och yrkesvägledare för ett bokat besök på skolan. Elever som önskar prova på något program kan maila till vår SYV Annette Tynn, på annette.tynn@ntig.se

Vi kommer gärna på besök till er skola och informerar om våra program, så snart restriktionerna kring Covid 19 från Folkhälsomyndigheten släpps.
Kontakta SYV för mer information och bokningar.
Här nedan finns en länk till en affisch om våra öppet hus, som går att skriva ut eller distribuera digitalt.

SYV-träff 2020 Powerpointpresentation

NTI – Affisch A3_öppet_hus

Fördjupningar och individuella val
Val av fördjupning görs under våren i årskurs 1. Individuella val (200p) görs samtidigt.
Det finns möjlighet att läsa utökat program för att stärka behörigheten om rektor bedömer att det är lämpligt för eleven. På vårt IT-program (NTI IT) ges möjlighet till grundläggande behörighet utan att läsa utökat program. Då väljs Svenska 2 och 3 samt Engelska 6.

Programkatalog

APL
Eleverna på IT-programmet har 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande. Under höstterminen i årskurs 2 har de sju veckor APL och under vårterminen i årskurs 3 har de 8 veckor. APL syftar till att ge eleverna en yrkesförberedande grund inom IT-teknikeryrken som t.ex. Nätverkstekniker, Datatekniker, Supporttekniker, Säkerhetstekniker och Nätverksadministratör. Möjlighet finns också att söka APL utomlands i 3 veckor inom Erasmus-projektet, för närvarande i Valencia i Spanien.

Näringslivskontakter
Skolan har etablerat samarbete med företag över hela Västerås. Skolan arbetar kontinuerligt med att förbättra och vidga detta nätverk av praktikplatser. Företag som är intresserade av att ta emot elever från vår yrkesutbildning inom dator- och kommunikationsteknik ombeds kontakta rektor Anders Tegerhult eller skolans utsedda APL-ansvarige Anders Forsberg.

Kontakt med högskola och universitet
Eleverna erbjuds varje år att delta på SACOs studentmässa.

Elevhälsa
Elevhälsoteamet består av skolledning, skolsköterska, kurator och specialpedagog. Dessa träffas en gång varje vecka för att planera förebyggande och främjande arbete samt gå igenom aktuella ärenden. Skolpsykolog och skolläkare finns också på skolan under ett par tillfällen per termin.

Kontakt mellan skolan och hemmet
En gång per termin erbjuds elev och målsman till utvecklingssamtal. I årskurs 1 och 2 kallas även föräldrar till föräldramöte minst en gång per läsår. Varje elev har en mentor som har tät kontakt med eleven och hemmet. Skolan har ett intranät (Schoolsoft) där all information rörande närvaro samt hur det går i kurserna finns. Varje förälder får vid skolstart inloggningsuppgifter till denna plattform så att de kan följa sitt barns skolgång.

Klasstorlek och undervisning
Det är upp till 32 elever i varje klass. I kurser där laborationer genomförs (fysik, kemi, biologi samt vissa IT-kurser) är klassen uppdelad i två grupper.